аЯрЁБс>ўџ 13ўџџџ0џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџьЅСYП8$bjbjѓWѓW..‘=‘=џџџџџџ]BBBBBBBVVVVV bVx  ‚‚‚‚‚]]]% ' ' ' ' ' ' $ є LK -B]]]]]K BB‚‚л‚   ]B‚B‚% VVBBBB]% Њ З:я ,BB% ‚v дW*УФVVsš Obja[nienia do wzorѓw formularzy na podatek rolny. Deklaracja DR-1; Informacja IR-1. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegaj grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntѓw i budynkѓw jako u|ytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na u|ytkach rolnych, z wyjtkiem gruntѓw zajtych na prowadzenie dziaBalno[ci gospodarczej innej ni| dziaBalno[ rolnicza. SkBadajcy: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spѓBki, nieposiadajce osobowo[ci prawnej, bdce: 1) wBa[cicielami gruntѓw rolnych, 2) posiadaczami samoistnymi gruntѓw rolnych, 3) u|ytkownikami wieczystymi gruntѓw rolnych, 4) posiadaczami gruntѓw rolnych, stanowicych wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego, je|eli posiadanie: a) wynika z umowy zawartej z wBa[cicielem, z Agencj WBasno[ci Rolnej Skarbu PaDstwa lub z innego tytuBu prawnego albo b) jest bez tytuBu prawnego. Podatnik powinien zBo|y deklaracj lub informacj wraz z wymaganym kompletem zaBcznikѓw. W przypadku spѓBki cywilnej odpowiednie formularze wypeBnia ka|dy ze wspѓlnikѓw spѓBki (spѓBka cywilna nie jest wBa[cicielem nieruchomo[ci). W polu C formularza deklaracji lub informacji podatnik okre[la czy wypeBnia formularz jako wBa[ciciel, u|ytkownik, posiadacz, czy jako wspѓBwBa[ciciel, wspѓBu|ytkownik lub wspѓBposiadacz. W cz[ci D.1 deklaracji i informacji: - przez oznaczenie jedn lub dwoma gwiazdkami wskazano, ktѓre dane identyfikacyjne wypeBnia podatnik niebdcy osob fizyczn, a ktѓre podatnik bdcy osob fizyczn, - pole dotyczce identyfikatora REGON powinien wypeBni ka|dy podatnik posiadajcy taki identyfikator, zarѓwno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowo[ci prawnej, - dane dotyczce daty urodzenia i imion rodzicѓw podaje podatnik, ktѓremu zgodnie z ustaw z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludno[ci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001r., Nr 87, poz. 960, ze zm.) nie nadano numeru PESEL. ZaBczniki do deklaracji i informacji ZaBcznik ZR-1/A ZaBcznik ZR-1A Dane o nieruchomo[ciach rolnych powinien zawiera informacje o jednej nieruchomo[ci, a zatem podatnik powinien wypeBni tyle zaBcznikѓw ile posiada nieruchomo[ci. Za odrbn nieruchomo[ nale|y rozumie nie tylko nieruchomo[ posiadajc odrbn ksig wieczyst, ale tak|e nieruchomo[ posiadajc odrbny adres (miejsce poBo|enia). W cz[ci C.1. podatnik podaje peBny adres nieruchomo[ci rolnej skBadajcy si z nazwy miejscowo[ci, kodu pocztowego, nazwy ulicy lub wskazuje miejsce poBo|enia nieruchomo[ci (nazwa miejscowo[ci, kod pocztowy) w przypadku, gdy pozostaBe dane adresowe nie wystpuj. W cz[ci C.2. podatnik podaje tytuB prawny do nieruchomo[ci rolnej: wBasno[ (wspѓBwBasno[), u|ytkowanie wieczyste (wspѓBu|ytkowanie), posiadanie samoistne (wspѓBposiadanie), posiadanie zale|ne (wspѓBposiadanie). Pod pojciem posiadacza zale|nego nale|y rozumie osoby, ktѓre posiadaj nieruchomo[ci stanowice wBasno[ Skarbu PaDstwa lub jednostki samorzdu terytorialnego, je|eli posiadanie to wynika z umowy lub z innego tytuBu prawnego, a tak|e jest bez tytuBu prawnego (z wyBczeniem posiadania samoistnego). W cz[ci C.3. podatnik powinien poda identyfikatory dziaBek, je|eli zostaBy nadane, zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntѓw i budynkѓw (Dz. U. z 2001r., Nr 38, poz. 454). Identyfikatory ujte s w Ewidencji Gruntѓw i Budynkѓw i dostpne w Wydziale Geodezji i Kartografii UM Sosnowca. Identyfikatory skBadaj si z kilku cz[ci. PrzykBadowo: identyfikator dziaBki ewidencyjnej skBada si z kodu wojewѓdztwa, kodu powiatu, kodu gminy, oznaczenia typu gminy, numeru ewidencyjnego obrbu, w szczegѓlnych przypadkach- oznaczenia arkusza mapy ewidencyjnej oraz numeru ewidencyjnego dziaBki. ZaBcznik ZR-1/B ZaBcznik zawiera dane dotyczce zwolnieD podatkowych (ulg), ktѓrych podstaw prawn jest ustawa o podatku rolnym. ZaBcznika Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B podatnik nie wypeBnia, je[li nie korzysta ze zwolnieD lub ulg podatkowych. Ўъкєј$ & X n t Š ј  4 > R tŒŽЄІОРФzFЊФМжЦрBl" " #Ђ#6$8$іючіпчіпіпіпіпіпіпіпіпіпіпіепіпіпіпіпіпепвCJ6B*CJOJQJB*CJOJQJ CJOJQJ5CJOJQJ5B*CJOJQJ*fhЌЎкмдzкђ ъ & ј tРќљќќэщфгггУГЃšš“$ & F $„hЄdЄd$„h„яўH$7$8$ ЦЈ$„а„‡§H$7$8$ ЦЈ$„а„hўH$7$8$ Ц$„h„hўH$7$8$ Ц˜$„h„h $„hЄ№H$7$8$$$fhЌЎкмдzкђ ъ & ј tРАzЦшЊМЦ"""8$ќќќќ РАzЦшЊМЦ"""8$јјјяяцлллдц$ЄdЄd $ & FЄdЄd $„hЄdЄd $„hЄdЄd$„„Lџ ,1hА‚. АЦA!А‰"А‰#6$ƒ%ААФАФ Ф [B@ёџB  StandardowyCJ_HaJmHsHtHBA@ђџЁB Domy[lna czcionka akapituJўђJ Normalny (Web)B*CJOJQJaJph>ў>  Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ.џџџџ8$Р8$8$№8№@ёџџџ€€€ї№’№№0№( № №№B №S №ПЫџ ?№ж й nјўtv’|9:_` иN‹c ] l 4 q  E O џџUMS`C:\WINDOWS\TEMP\Zapisywanie informacji potrzebnych do odtworzenia Obja[nienia_ podatek rolny.asdUMShC:\Moje dokumenty\UchwaBy -2005r\uchwaBy - wzory formularzy\uchwaBa-rolny\Obja[nienia_ podatek rolny.doc^aFчЖ$џџџџџџџџџjPŠzŒT„ џџџџџџџџџ„а„˜ўЦа^„а`„˜ўCJOJQJo(З№€„ „˜ўЦ ^„ `„˜ўCJOJQJo(o€„p„˜ўЦp^„p`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ўCJOJQJo(Ї№€„„˜ўЦ^„`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„р„˜ўЦр^„р`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„А„˜ўЦА^„А`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„€„˜ўЦ€^„€`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„P„˜ўЦP^„P`„˜ўCJOJQJo(Ї№„а„˜ўЦа^„а`„˜ўCJOJQJo(З№€„ „˜ўЦ ^„ `„˜ўCJOJQJo(o€„p„˜ўЦp^„p`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„@ „˜ўЦ@ ^„@ `„˜ўCJOJQJo(Ї№€„„˜ўЦ^„`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„р„˜ўЦр^„р`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„А„˜ўЦА^„А`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„€„˜ўЦ€^„€`„˜ўCJOJQJo(Ї№€„P„˜ўЦP^„P`„˜ўCJOJQJo(Ї№^ajPŠzџџџџџџџџџџџ@€ж ж ДХррж З (@@@G‡:џTimes New Roman5€Symbol3& ‡:џArial7& ‡ŸVerdana5& ‡:џTahoma?5 ‡:џCourier New;€Wingdings"№ˆ№ФЉщЫŠ&+‹І+‹І TH pъ !№‰6ДДr0dOZџџwObja[nienia do wzorѓw formularzy na podatek rolny: deklaracji DR-1 i informacji w sprawie podatku od nieruchomo[ci IR-1Urzd Miejski SosnowiecUMSўџ р…ŸђљOhЋ‘+'Гй0ј˜  ,LXdt €Œ Ј Д Р Ьирш№тxObjaœnienia do wzorѓw formularzy na podatek rolny: deklaracji DR-1 i informacji w sprawie podatku od nieruchomoœci IR-1bjaUrzЙd Miejski SosnowiecrzЙrzЙNormaliUMS9SMicrosoft Word 8.0w@Ff@*УФ@fЅ КФ@*УФTH ўџ еЭеœ.“—+,љЎDеЭеœ.“—+,љЎЄ` hp|„Œ” œЄЌД М @тnOj xObjaœnienia do wzorѓw formularzy na podatek rolny: deklaracji DR-1 i informacji w sprawie podatku od nieruchomoœci IR-1 Title˜ 6> _PID_GUIDтAN{87919221-2F25-11D9-B736-0000E8836D04} ўџџџўџџџ!"#$%&'ўџџџ)*+,-./ўџџџ§џџџ2ўџџџўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РF`ЃI (УФдW*УФ4€1TableџџџџџџџџџџџџWordDocumentџџџџџџџџ..SummaryInformation(џџџџ DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ(CompObjџџџџjObjectPoolџџџџџџџџџџџџдW*УФдW*УФџџџџџџџџџџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџўџ џџџџ РFDokument Microsoft Word MSWordDocWord.Document.8є9Вq